O projektu

Těší nás, že vám můžeme, prostřednictvím architektonické studie, představit projekt Vrchbělá – I. etapa. Výsledkem je soubor bytových domů, dvoudomů, viladomů a samostaných rodinných objektů tak, jak popisuje studie. Vše uprostřed čisté přírody a s vhodně dimenzovanou infrastrukturou. Díky tomu budou domy přirozenou a nerušivou součástí města Bělá pod Bezdězem. K areálu patří i moderní dětské hřiště. Autoři jsou pyšní, že nedojde k záboru pozemků, které patří pod ochranu zemědělského půdního fondu.
Zástupci společnosti Bělská Investiční, v níž má podíl město Bělá, stáli před komplikovaným úkolem. Tedy, vytvořit příjemnou lokalitu k bydlení, tak aby respektovala požadavky územního plánu i složité místní podmínky lokality. 
 
„Věříme, že se projekt ve spolupráci s městem Bělá pod Bezdězem podaří uskutečnit. Staronová lokalita Vrchbělé se díky tomu promění v místo vhodné ke klidnému a pohodlnému životu uprostřed panenské přírody,“ uvádí jednatelé Bělské Investiční.

Podívejte se na videoreportáž se starostou.

Pro rodiny s dětmi i seniory.

Díky promyšleným dispozicím různých velikostí a kvalitnímu zpracování i materiálům, poskytnou byty ideální domov rodinám s dětmi, stejně jako seniorům či mladým párům. Bytové jednotky nabídnou dostatek krytých i venkovních parkovacích míst, a také moderní technické zázemí. Věříme, že obyvatele potěší také umístění areálu do atraktivní lokality, která je propojená s přírodou Máchova kraje. Nedaleko je i sportovně-rekreační areál, koupaliště a rozsáhlá síť cyklostezek a turistických cest.

Bytové domy a dobré parkování.

Lokalitu Vrchbělá charakterizuje svažitost. Proto bylo podstatné vymyslet a vyprojektovat soubor budov ve východní části pozemků tak, aby zde byl dostatek bytů, který vyjde vstříc potřebám města Bělá pod Bezdězem, a aby toto řešení zároveň pomohlo při úpravě terénních podmínek pro další výstavbu. Členitost terénu, kdy se bude stavět ve svahu, ale má i výhody. Pozemky budou velmi zajímavé a dlouhodobě pro uživatele atraktivní.

Nová ulice díky chytrému řešení.

Obytné domy jsou ze západní části do výšky stropu 3. nadzemního podlaží zapuštěné do svahu a díky tomu nabídnou možnost vstupovat do bytů ve 4. podlaží z nově vzniklé úrovně terénu, kde vznikne nová ulice, obytná zóna. Ta bude sloužit jako přístup do 21 větších bytů, které budou disponovat předzahrádkou a parkovacími místy. Toto řešení zde zároveň umožní Bělské Investiční vybudovat pět řadových domů s deseti bytovými jednotkami a dva samostatné domy.

Odpočinek i hřiště.

Během dalších fází pak proběhne výstavba dalších samostatných rodinných domů či dvojdomů a následovat bude i stavba čtyř třípodlažních bytových domů, každý s pěti byty. I tato lokalita nabídne dostatek parkovacích míst v parkovacím domě na společné parcele. Ta bude sloužit k odpočinku obyvatel. V západní části pak bude moderní víceúčelové hřiště.

Popis území

Řešená lokalita se nachází v severozápadní části města Bělá pod Bezdězem v místní části Vrchbělá, přičemž v minulosti byla tato lokalita součástí vojenského prostoru. Jedná se o poměrně strmý východní svah údolí říčky Bělá, orientovaného přibližně ve směru sever – jih. Lokalita se nachází prakticky ve volné krajině a ze všech stran je obklopena převážně lesními pozemky. Západně od řešeného území se nachází sportovně rekreační areál Vrchbělá. Celá řešená lokalita je v platném územním plánu vyznačena jako současně zastavěné území obce s funkčním využitím BH – bydlení hromadné. V celém, více než pětihektarovém území, se však nachází pouze dvě užívané nemovitosti (budova bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 542/1 v k.ú. Vrchbělá a objekt k bydlení č.p. 493 na pozemku p.č. st. 538/7 v k.ú. Vrchbělá), nedostavěný panelový čtyřpodlažní bytový dům a pozůstatky nádrží bývalé čistírny odpadních vod vojenského areálu. V současné době je lokalita vyčištěna od náletových dřevin a probíhá demolice konstrukcí bývalé čistírny odpadních vod. Lokalita je dobře přístupná po stávajících místních komunikacích ve vlastnictví města Bělá pod Bezdězem. V technicky a ekonomicky dosažitelných vzdálenostech od lokality se pak nachází i veškerá veřejná technická infrastruktura potřebná pro uskutečnění záměru.

KONCEPCE ŘEŠENÍ A CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Koncepce řešení vychází ze studie zpracované architektonickým ateliérem ARCHA, která byla upravena a dopracována do větších podrobností. Stávající systém místních komunikací na pozemcích p.č. 544/2, p.č. 538/15, p.č. 538/4, p.č. 539/6 a p.č. 538/13 v k.ú. Vrchbělá, které tvoří přibližně obvod řešeného území, bude doplněn jednou novou komunikací protínající území středem ze severu na jih. Tato komunikace bude součástí obytné zóny a bude zajišťovat potřebnou dopravní obslužnost nově navrhovaného souboru obytných staveb. Těch bude v území celkem dvacet včetně nového parkovacího domu.

Bytový dům A je navržen jako nepodsklepená liniová stavba složená z pravidelně se střídajících pěti čtyřpodlažních sekcí A1 a pěti pětipodlažních sekcí A2. Z jihu je pak zakončen jednou čtyřpodlažní sekcí A3. Stavba bude situována ve východní části lokality podél místní komunikace na pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Vrchbělá a konstrukčně bude tvořit „opěrnou zeď“, která zajistí zmírnění svahu zbývající části řešeného území. Toto konstrukční řešení pak umožnilo provozní rozdělení bytového domu na dvě části. První část bude tvořit 66 bytů a jejich příslušenství (garáže, sklípky, technické místnosti) v prvním až třetím nadzemním podlaží, které budou mít vstup z východu, a druhou část bude tvořit 21 bytů ve čtvrtém podlaží, které budou mít vstup ze západu. K těmto bytům, z nichž některé budou dvoupodlažní (mezonetové), pak budou náležet malé předzahrádky.

Viladomy B budou situovány v severozápadní, nejvýše položené části řešeného území. Bude se jednat o čtyři nepodsklepené třípodlažní objekty, dva typu B1 a k nim zrcadlově otočené B2. V každém z viladomů bude pět bytových jednotek. K viladomům bude náležet pozemek, který bude od ostatního veřejného prostoru oddělen oplocením. Na tomto pozemku pak bude pro viladomy vyřešeno parkování jako kombinace dvaceti čtyř volných stání u komunikací a dvaceti krytých stání v dvoupodlažním otevřeném parkovacím domu. Shromažďování komunálního odpadu bude zajištěno v kontejnerech umístěných u veřejné komunikace jižně od viladomů.

Samostatné rodinné domy C jsou navržené jako jednoduché nepodsklepené dvoupodlažní stavby s plochými střechami. S ohledem na sklonitost terénu a situování rodinných domů vůči přístupovým komunikacím, budou rodinné domy dvojího typu. První tři, označené C1, budou situované u horní (západní) komunikace a budou mít vstupy od západu na úroveň druhého nadzemního podlaží. Zbývající dva, označené C2, budou u nové středové komunikace v obytné zóně a budou mít vstupy od východu na úroveň prvního nadzemního podlaží. Ke každému rodinnému domu budou náležet zahrady o ploše cca 800 m2.

Rodinných dvojdomů D je v území navrženo osm a koncepčně i konstrukčně jsou řešeny stejně jako rodinné domy C. Pět dvojdomů označených D1 bude situováno u nové komunikace v obytné zóně a budou mít vstupy z východu na úroveň prvního nadzemního podlaží a zbývající tři jsou u západní komunikace v horní části a vstupy mají navržené od západu na úroveň druhého nadzemního podlaží. Velikost pozemků u dvojdomů se pohybuje v rozmezí cca 650 – 950 m2 ke každé polovině dvojdomu.

Posledním obytným objektem je bytový dům E. Ten má spíš charakter řadového rodinného domu, ale s ohledem na prolínající se dispozice, společné prostory některých bytů a plánované centralizované vytápění a přípravu TUV se bude jednat o bytový dům. Tento objekt vznikne stavebními úpravami stávajícího nedokončeného panelového čtyřpodlažního bytového domu na pozemku p.č. st. 839/2 v k.ú. Vrchbělá, přičemž úpravy budou spočívat v odstranění horních podlaží, ponechání prvního nadzemního podlaží a výstavbě nového druhého nadzemního podlaží. Obdobně jako u rodinných domů a dvojdomů budou všechny byty dvoupodlažní. Vstupy budou od východu do prvního nadzemního podlaží, kde budou garáže a technické zázemí bytů a obytné části pak budou v druhém nadzemním podlaží ze kterého budou přímé vstupy na zahradu, přiléhající k západní fasádě.

V budově E je celkem 12 bytů ve specifikaci 6x2kk a 6x3kk, každý byt má technické přízemí s garáží v půdorysu patra bydlení, liché byty jsou 3kk a sudé jsou 2kk ( pohled zleva ). 

Ke každému bytu je terasa a společná zahrada na západní stranu bude v SJM. Menší byty mají výměru 125 m2 ve dvou patrech. Větší byty mají výměru 157 m2 ve dvou patrech.

Vytápění a ohřev TUV bude z centrální kotelny. Ve spodním patře budou připraveny rozvody vody a odpadu, takže nic nebrání aby si budoucí majitelé do prostoru vestavěli např. saunu, wellness, fitness, dílnu nebo cokoliv jiného (kulečník, stolní tenis..).

Posledním objektem je parkovací dům F zmíněný již v popisu k viladomům. Bude se jednat o dvoupodlažní parkovací dům s dvaceti otevřenými parkovacími stáními s tím, že sklonitost terénu umožňuje vjezd do obou podlaží přímo z terénu. Vzhledem k tomu, že bude objekt parkovacího domu součástí uzavřeného areálu viladomů, bude sloužit výhradně pro majitelé bytů ve viladomech.

Součástí všech objektů je normový a vyšší počet odstavných a parkovacích stání, případně jsou tato stání zajištěna na stavebním pozemku u objektů. Podél komunikací je pak nad rámec požadavku normy navrženo dalších 40 stání. U bytových domů a viladomů jsou u komunikací navržena stanoviště pro shromažďování komunálního odpadu. Rodinné domy a dvojdomy budou shromažďovat komunální odpad ve vlastních popelnicích umístěných vždy na stavebním pozemku. Všude, kde to bylo možné, je v prostoru podél veřejných komunikací doplněna veřejná městská zeleň. V západní části řešeného území, která je zasažena ochranným pásmem lesa, bylo vymezeno veřejné prostranství o ploše přes 6000 m2, jehož součástí je lesopark a prostor s workoutovým hřištěm a dětskými prolézačkami. Zatímco v současné době jsou pozemky v řešeném území v katastru vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.